Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

“Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2016.922 z późn. zm.) jest Mariusz Czapiewski, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARGO” Mariusz Czapiewski Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Somoninie (83-314) przy ul. Osiedle nad Radunią 1, NIP: 5890004401, REGON: 190504316.

Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie lub pod adresem email: sekretariat@margopb.pl lub bok@margopb.pl lub telefonicznie pod numerami: 58 341 48 16 lub 58 341 73 50.

Państwa dane osobowe, w przypadku zawarcia umowy z Administratorem danych, są przetwarzane w bazach danych Administratora w celu niezbędnym do realizacji zawartej między stronami umowy.

Państwa dane osobowe zostaną również udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem danych tj. wykonawcom lub innym podmiotom współpracującym z Administratorem danych, w celu związanym z realizacją usług gwarancyjnych i rękojmi. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w czasie realizacji umowy, a także po jej realizacji w czasie wymaganym przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów i sprawozdawczości finansowej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w bazach danych Administratora za Państwa zgodą wyrażoną dobrowolnie w celach przekazania informacji marketingowych. Bez wyraźnej zgody Państwa dane nie będą udostępniane innych podmiotom w celach marketingowych.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach przekazania informacji marketingowych do czasu odwołania tej zgody.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do Administratora o dostęp do swoich danych, dokonywania ich zmian i poprawiania, a także usunięcia, jeżeli cele przetwarzania zostały zrealizowane; może także skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, przypadku uznania, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator jednocześnie zwraca uwagę, że brak podania danych osobowych może uniemożliwić nawiązanie, realizację i wykonanie zawartej umowy.

Administrator informuje, że jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (tj. Dz.U.2016.922) o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych osobowych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.”

Napisz do nas

Masz jakieś pytania? Wyślij wiadomość!

Not readable? Change text. captcha txt