Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

„Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U.2016.922 z późn. zm.) jest Mariusz Czapiewski, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARGO” Mariusz Czapiewski Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Somoninie (83-314) przy ul. Osiedle nad Radunią 1, NIP: 5890004401, REGON: 190504316.

Mogą Państwo kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie lub pod adresem email: sekretariat@margopb.pl lub bok@margopb.pl lub telefonicznie pod numerami: 58 341 48 16 lub 58 341 73 50.

Państwa dane osobowe, w przypadku zawarcia umowy z Administratorem danych, są przetwarzane w bazach danych Administratora w celu niezbędnym do realizacji zawartej między stronami umowy.

Państwa dane osobowe zostaną również udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem danych tj. wykonawcom lub innym podmiotom współpracującym z Administratorem danych, w celu związanym z realizacją usług gwarancyjnych i rękojmi. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w czasie realizacji umowy, a także po jej realizacji w czasie wymaganym przepisami prawa w zakresie archiwizacji dokumentów i sprawozdawczości finansowej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w bazach danych Administratora za Państwa zgodą wyrażoną dobrowolnie w celach przekazania informacji marketingowych. Bez wyraźnej zgody Państwa dane nie będą udostępniane innych podmiotom w celach marketingowych.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celach przekazania informacji marketingowych do czasu odwołania tej zgody.

Mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do Administratora o dostęp do swoich danych, dokonywania ich zmian i poprawiania, a także usunięcia, jeżeli cele przetwarzania zostały zrealizowane; może także skorzystać z prawa do przenoszenia danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, przypadku uznania, że Administrator przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w przypadku zawarcia umowy z Administratorem niezbędne do realizacji umowy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator jednocześnie zwraca uwagę, że brak podania danych osobowych może uniemożliwić nawiązanie, realizację i wykonanie zawartej umowy.

Administrator informuje, że jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r (tj. Dz.U.2016.922) o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych osobowych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.”