Margo–Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała, za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowanie dla projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Margo–Invest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z epidemią COVID-19.

Planowane efekty: kontynuacja prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę.

Wartość projektu: 121.475,01 zł

Wkład Funduszy Europejskich wyniósł 100% wartości dofinansowania.