REGULAMIN PROMOCJI „ODBIERZ 5000 PLN NA WAKACJE”

(dalej „Regulamin”)

Poniższy regulamin określa warunki promocji pod nazwą „Odbierz 5000 pln na wakacje”

§ 1 Organizator Promocji

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Odbierz 5000 pln na wakacje”, zwanej dalej „Promocją”, jest PB Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO Mariusz Czapiewski ul.Redłowska 52/9, 81-450 Gdynia NIP: 589-000-44 – zwane dalej „Deweloper”.

§ 2 Czas trwania Promocji

Promocja trwa od dnia 06.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. lub do czasu jej zakończenia przez Dewelopera. O zakończeniu Promocji Deweloper będzie informował z wyprzedzeniem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Deweloper zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania promocji.

§3 Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

Promocja skierowana jest do osób fizycznych i podmiotów, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy w okresie wskazanym w §2 Regulaminu podpiszą umowę przedwstępną, rezerwacyjną lub deweloperską na zakup lokalu mieszkalnego na inwestycji mieszkaniowej Wilga Park. Jeśli te warunki zostaną spełnione wówczas Deweloper Margo udziela specjalnego rabatu w wysokości 5 tyś. złotych.

§5 Postanowienia końcowe

Deweloper zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.